Psihijatrijski "dijagnostički" sistem

Psihijatrijski "dijagnostički" sistem

DSM (dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) američkog udruženja psihijatara je psihijatrijska "biblija računa" takozvanih "mentalnih poremećaja". DSM-om (dijagnostičkim i statističkim priručnikom za mentalne poremećaje), psihijatri su uzeli bezbrojne aspekte ljudskog ponašanja i ponovo ih razvrstali kao "mentalne bolesti" jednostavno dodavajući iza njih "poremećaj". Dok čak i ključni DSM saradnici priznaju da ne postoji naučno-medicinski dokaz "poremećaja", DSM (dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) i pored toga služi kao dijagnostički alat, ne samo za individualno "liječenje", već i za borbe za starateljstvo nad djecom, slučajeve diskriminacije, svjedočenje na sudu, edukaciju i drugo. Kako dijagnozama potpuno nedostaju naučni kriteriji, svako može biti obilježen kao "mentalno bolestan", i podvrgnut po život opasnom "liječenju" zasnovanom samo na mišljenju.

Dok je naučna vjerodostojnost medicine neosporna, nedostatak ikakvih sistematskih pristupa mentalnom zdravlju u psihijatriji uveliko doprinosi njenoj lošoj reputaciji, kako među stručnjaka, tako i u populaciji kao cjelini.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: