Svako ima pravo na demokratiju

Svako ima pravo na demokratiju

  1. Svako ima pravo da sudjeluje u upravi svoje zemlje, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika.

  2. Svako ima pravo na jednak pristup javnim službama u svojoj zemlji.

  3. Volja naroda treba da bude osnova vladine vlasti; ta volja treba da se izražava u povremenim i istinskim izborima, koji treba da se provode općim i jednakim pravom glasa, tajnim glasanjem ili odgovarajućim postupcima slobodnog glasanja.