Izjava Lukić Zorke

I Z J A V A

Ja, Lukić Zorka iz Sarajeva sa stanom u ulici Ilidžanska br. 26/II, dajem sledeću i z j a v u:

  1. Pridružujem se krivičnom gonjenju nepoznatih i poznatih lica koji su optuženi u krivičnoj prijavi moga muža Lukić Jovana od
      1. godine,
  2. Potvrđujem sa moralnom i materijalnom odgovornošću da su navodi u krivičnoj prijavi od 14. 4. 1967. godine tačni i doslovno opisani onako kako je zaista bilo činjeno.

Tražim da se krivci osude i onemogući daljnji progon moga muža Lukić Jovana, a time i osujeti nezakonito razaranje naše bračne zajednice i uništenja golog života: moga muža, mene i našeg đeteta – koje je još u 1964. godini od strane pojedinih političkih rukovodioca bilo osuđen na smrt, tj. Od mene se je u prisustvu moga muža zahtevalo da ga abortiram, ako ne dobrovoljno da će oni u protivnom narediti prisilan abortus.

Moj muž je izložen dugogodišnjem progonu i onemogućavanju osnovnih prava: pravo na rad, pravo na miran, normalan građanski život. Ja, muž i naše dete živimo od moje minimalne invalidske boračke penzije. Učesnik sam NOB-a od 1942. do 1945. i demobilisani st. vodnik N O B-a. Zbog ispljenosti i slabijih živaca penzionisala sam se se, te umjesto da živim na miru, izložena sam totalnom uništenju. Izjavu dajem pod moralnom i materijalnom odgovornošću.

Sarajevo, 8. juna 1967. godine Lukić Zora
Lič. Karta br. 7405/67 Sarajevo
(svojeručni potpis)

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: