SEKSUALNO I FIZIČKO NASILJE SE NASTAVLJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA MENTALNO OBOLELE NA KOSOVU KOJE SU POD UPRAVOM UN

SEKSUALNO I FIZIČKO NASILJE SE NASTAVLJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA MENTALNO OBOLELE NA KOSOVU KOJE SU POD UPRAVOM UN

Zločini u psihijatriji

Njujork, 7. avgust 2002. godine - [Zvanični sajt Vlade Republike Srbije][1] prenosi nezvanični prevod delova saopštenja za javnost objavljenog povodom izveštaja Međunarodne organizacije za prava mentalno obolelih o nehumanom i degradirajućem tretmanu i proizvoljnom zadržavanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama na Kosovu.

Pacijenti psihijatrije žrtve nasilja, silovanja i seksualnog iskorišćavanja

Pacijenti ustanova za mentalno obolele na Kosovu koje su pod upravom Ujedinjenih nacija su žrtve nasilja, silovanja, seksualnog iskorišćavanja i užasnog zanemarivanja, kaže se u iscrpnom izveštaju Međunarodne organizacije za prava mentalno obolelih (MDRI) pod nazivom Nije na dnevnom redu: ljudska prava osoba sa mentalnim poremećajem na Kosovu koji govori o ozbiljnim kršenjima ljudskih prava u ustanovama za ljude sa mentalnim poremećajima koje su pod upravom UN-a.

Psihijatrija na Kosovu je u degradirajućim uslovima

Dvogodišnje istraživanje organizacije MDRI ukazuje na potpuni neuspeh Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu da obezbedi osnovnu negu bolesnika u ustanovama za mentalno zdravlje, koji su smešteni u prljavim prostorijama u degradirajućim uslovima i podvrgnuti su neadekvatnom psihijatrijskom tretmanu. Izveštaj Nije na dnevnom redu govori o tretmanu bolesnika u glavnim psihijatrijskim ustanovama na Kosovu: Zavod za mentalno obolele u Štimlju, Starački dom; psihijatrijsko odeljenje prištinske Univerzitetske bolnice. Pacijenti se protivzakonito drže u ovim institucijama bez odgovarajuće dokumentacije. Izveštaj, zasnovan na više od 100 razgovora sa međunarodnim i lokalnim osobljem i pacijentima, beleži slučajeve nasilja, seksualnog zlostavljanja i zanemarivanja u svakoj od ovih ustanova.

Uslovi za psihijatrijske pacijente su užasni

"Uslovi u ustanovama za ljude sa mentalnim poremećajima na Kosovu su užasni, a naročito su ugrožene žene pacijenti", kaže Erik Rozental, izvršni direktor MDRI-ja. "U ovim institucijama se svakog dana ozbiljno krše ljudska prava. Nečuveno je koliko se uopšte ne poštuje ljudsko dostojanstvo pacijenata. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu je odgovorna za kršenje upravo onih prava na čijoj zaštiti radi širom sveta. Postoji hitna potreba za reformom. Ljudi sa mentalnim poremećajima su predugo bili van dnevnog reda kada se govori o ljudskim pravima".

Nehumani uslovi smještaja u psihijatriji

"Detaljni izveštaji organizacije MDRI predstavljaju snažnu optužnicu", rekao je izvršni direktor Hjuman rajts voča Kenet Rot. "Poštovanje međunarodnih standarda mora početi od Ujedinjenih nacija koje su i propisale te standarde. Međutim, kao što izveštaj MDRI pokazuje aktivnosti UN na Kosovu su daleko ispod očekivanih. Ljudi su bez ikakvog razloga doživotno smešteni u institucije dok UN prećutkuje loše i nehumane uslove smeštaja. Mi moramo da zaštitimo i unapredimo ljudska prava ove ranjive populacije".

Psihijatrija nije bezbedno mjesto na Kosovu

"Ustanove za socijalnu zaštitu i psihijatrijska odeljenja na Kosovu nisu bezbedna mesta. Veliki problem predstavlja fizičko nasilje i seksualno zlostavljanje", kaže Rozental. "Takve zloupotrebe su gotovo neizbežne usled nedostatka sistema za nezavisni nadzor, kontrolu ili odbranu ljudskih prava. UNMIK mora da istraži ovakve slucajeve, kazni počinioce i preduzme korake da se takve zloupotrebe ne nastave".

Atmosfera straha

Nijedna od institucija koje su posetili predstavnici organizacije MDRI ne poseduje sistem za nezavisno istraživanje zloupotreba ili zaštitu privatnosti i bezbednosti potencijalnih svedoka. Tim ove organizacije se u svim ustanovama susreo sa osobljem i pacijentima koji su se plašili da iznesu dokaze o zloupotrebama koje su doživeli ili kojima su prisustvovali. U jednoj ustanovi istražitelji ove organizacije su videli kako osoblje preti pacijentkinji koja je prijavila zloupotrebe, govoreći joj: "Bog će te ubiti ako kažeš nešto ružno o osoblju". Zaposleni u međunarodnim humanitarnim organizacijama takođe se plaše da prijave zloupotrebe. Jedan inostrani stručnjak za mentalno zdravlje zamolio je MDRI da ne prenese određene informacije jer bi mu to moglo ugroziti šanse da dobije sledeći posao u "balkanskom krugu" međunarodnih humanitarnih organizacija.

Međunarodna humanitarna sredstva su pogrešno usmerena

"Master plan" Ujedinjenih nacija za reformu Zavoda za mentalno obolele u Štimlju, ustanove sa najviše zloupotreba i najlošijim sanitarnim uslovima od svih ustanova koje su predstavljene u izveštaju, osuđuje mentalno retardirane osobe na doživotni smeštaj u institucije. Sami stručnjaci Ujedinjenih nacija za mentalno zdravlje pronašli su da kod većine mentalno obolelih nema razloga za hospitalizaciju. Umesto da sakupi sredstva za uvođenje patronažnih i opštinskih službi za mentalno zdravlje, UNMIK je od holandske vlade tražio sredstva za obnavljanje institucija.

Potrebno zatvoriti zločinačku psihijatriju

Izveštaj Nije na dnevnom redu poziva Ujedinjene nacije da zatvore Zavod za mentalno obolele u Štimlju onog trenutka kada lokalne vlasti budu u prilici da stvore bezbedna alternativna rešenja u zajednici. U izveštaju se kaže da će ovakva politika UNMIK-a ojačati jedan zastareli sistem službe za mentalno retardirane koji ih na dugi period poverava na čuvanje institucijama koje su odsečene od društva. Doktor Robert Okin, šef psihijatrijskog odeljenja u bolnici u San Francisku, koautor izveštaja, kaže da "programi koje sprovodi UNMIK zanemaruju trideset godina javne politike i iskustva u reformi službi za mentalno zdravlje u zapadnim zemljama. U momentu kada su određena sredstva neophodna za zaštitu pacijenata koji se nalaze u institucijama, obnova Štimlja je tragična zloupotreba ograničene strane pomoći koja u najvećem delu treba da bude iskorišćena za razvijanje sistema za mentalno zdravlje na nivou zajednice".

Nisu preduzete zvanične mere da se zaustave zloupotrebe

Juna 2001. godine, organizacija MDRI je uputila pismo Ujedinjenim nacijama i zvaničnicima institucije u kojima detaljno navodi zloupotrebe koje je primetila i tvrdnje osoblje i pacijenata. Ipak, godinu dana kasnije Ujedinjene nacije nisu preduzele nikakve mere da istraže ili spreče zloupotrebe, kaže se u izveštaju. "Programi UNMIK-a na Kosovu nisu u skladu sa standardima UN-a u pogledu prava mentalno poremećenih", kaže Rozental. "Nedostatak zaštite od fizičkih i seksualnih zloupotreba predstavljaju nehuman i degradirajući tretman prema međunarodnom pravu. Sramota je sto UN nisu ništa preduzele da sprovedu istragu".

Ujedinjene nacije su osnovale Misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) juna 1999. godine. Iako je oformljena nova Vlada, UNMIK je zadržao najvišu upravnu vlast vezanu za rad službi na Kosovu. Izveštaj Nije na dnevnom redu poziva UNMIK da odmah zaustavi zloupotrebe ljudskih prava u institucijama koje su pod njegovom kontrolom. U izveštaju se takođe navode preporuke za poboljšanje tretmana pacijenata u ustanovama za mentalno zdravlje i stvaranje službe na nivou zajednice.

Preporuka MDRI-a

Izvestaj Nije na dnevnom redu daje detaljne preporuke UNMIK-u i međunarodnim donatorima, kao što su npr.:

Odmah preduzeti korake da se ljudi koji se nalaze u institucijama zaštite od daljeg nasilja ili seksualnog iskorišćavanja, stvoriti bezbedne uslove za život i odvojiti osobe koje vrše zloupotrebe od ostalih pacijenata.

Stvoriti sistem za nadzor stanja ljudskih prava kako bi mentalno poremećene osobe dobile neophodni tretman i zaštitu od nasilja i seksualnog iskorišćavanja u institucijama i programima na nivou zajednice. Sistem treba da uključi i stvaranje mehanizma za istraživanje zloupotreba koji će zaštititi privatnost i bezbednost svedoka i žrtava.

Napraviti detaljni plan za stvaranje službi na nivou zajednice za mentalno poremećene osobe koji (1) ne iskljucuje osobe sa intelektualnim poremećajima (mentalna retardacija), (2) pruža pomoć osobama koje se nalaze u institucijama, a sposobne su za život u zajednici, (3) daje doprinos nevladinim organizacijama i porodicama na Kosovu i (4) pruža nezavisnu podršku zajednice osobama bez porodice i licima u čijim porodicama je došlo da zloupotreba.

Napraviti plan za zatvaranje Štimlja onog trenutka kada se u zajednici stvore alternativna rešenja za stanovnike.

Obezbediti ucešće organizacija mentalno obolelih osoba u kreiranju politike, odbrani ljudskih prava i sprovođenju programa kroz dopiranje do ciljnih grupa, obuku i programe podrške društva za mentalno poremećene osobe i njihove porodice.

Izvestiti Komisiju za ljudska prava Ujedinjenih nacija o preduzetim koracima da se zaustave zloupotrebe mentalno poremećenih osoba sa Kosova u skladu sa rezolucijom Komisije za ljudska prava donetom aprila 2002. godine koja poziva Generalnog sekretara da podnese izveštaj o radu agencija UN-a na sprovođenju međunarodnih ljudskih prava mentalno poremećenih osoba.

Preporuke u izveštaju pod nazivom Nije na dnevnom redu takođe treba da pomognu novoj Vladi Kosova u stvaranju strategije za zaštitu ljudskih prava, mentalnog zdravlja i unapređenje socijalne službe za mentalno poremećene osobe koja će biti u skladu sa međunarodnim normama ljudskih prava. Nova Vlada Kosova će jednoga dana preuzeti odgovornosti UNMIK-a za svakodnevni rad zdravstvenih i socijalnih službi, kao i dugoročno planiranje njihove reforme.

Izveštaj Nije na dnevnom redu zasnovan je na zapažanjima o radu sistema za javno mentalno zdravlje i službi za pomoć mentalno poremećenim osobama na Kosovu. MDRI je sprovela sedam tzv. misija za utvrđivanje činjenica na Kosovu u periodu između septembra 2000. godine i jula 2002. godine. Timovi su istraživali uslove u ustanovama u kojima se nalaze pacijenti i ustanovama na nivou zajednice. Pored poseta institucijama, timovi MDRI-a razgovarali su sa nezavisnim aktivistima koji se bore za prava mentalno poremećenih osoba i prava žena, stručnjacima za mentalno zdravlje, mentalno obolelim osobama, članovima njihovih porodica i predstavnicima Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. Tokom svake posete, istražitelji MDRI-ja snimali su svoja zapažanja.

Izveštaj

Nije na dnevnom redu: Ljudska prava osoba sa mentalnim poremećajem na Kosovu u prvom redu su napisali Erik Rozental, izvršni direktor i Eva Seli, direktor za evropske programe organizacije MDRI. Istrage je sprovodio tim sastavljen od deset stručnjaka za pravo, medicinu i psihijatriju, kao i aktivisti iz Amerike, Mađarske, Irske i s Kosova.

Izveštaj je u najvećoj meri finansirao Institut za otvoreno društvo. Dodatnu podršku su pružili Fondacija za socijalnu zaštitu i Overbruk Fondacija.

MDRI

MDRI je organizacija posvećena međunarodnom priznavanju i sprovođenju prava mentalno poremećenih osoba. MDRI istražuje slučajeve zloupotrebe ljudskih prava, pruža podršku razvoju odbrane prava mentalno poremećenih osoba širom sveta i promoviše međunarodni nadzor prava osoba sa mentalnim poremećajima. MDRI pruža savete vladama i nevladinim organizacijama u vezi sa osmišljavanjem strategija za efikasno sprovođenje prava i reforme institucija. Na osnovu veština i iskustva advokata, stručnjaka za mentalno zdravlje, mentalno obolelih osoba i njihovih porodica, MDRI se bori protiv diskriminacije i zloupotreba osoba sa mentalnim poremećajima širom sveta.

1

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: